Новини Безплатно за теб Happy Call Промо Категории Артисти Моят профил Какво е Happy Call Радио Търсене

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ “Колелото на късмета 2023”

1. ПЕРИОД НА КАМПАНИЯ

10.00ч. на 28.07.2023 г. – 15.00 ч. на 25.09.2023 г.2. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА

"Виваком България" EАД, наричана по-долу Vivacom или Организатор.3. УЧАСТНИЦИ В ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ

В кампанията могат да вземат участие всички физически и юридически лица - абонати на Vivacom – страна по договор за предоставяне на мобилни услуги, както и потребители на предплатени мобилни услуги на Vivacom, които имат активен абонамент за услугата Happy Call.4. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ

Територията на Република България.5. УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА

5.1.Всички абонати на Vivacom, които имат активна Happy Call услуга, могат да участват в кампанията като закупят поне една нова мелодия от целия каталог на услугата на цена 1.99лв. с ДДС за месец и след изтичане заявят подновяването на мелодията за още един месец. Абонати на Vivacom, които нямат активна Happy Call услуга, могат да участват в кампанията като активират услугата Happy Call и закупят която и да било мелодия от каталога на услугата на цена 1.99лв. с ДДС за месец, а след изтичане заявят подновяването на мелодията за още един месец.

5.2. Абонатите, които отговарят на условията по 5.1. по-горе, могат да участват в завъртането на Колелото на късмета, визуализирано след кликването на банер позициониран на главната страница. Всеки абонат, отговарящ на критериите по 5.1. може да завърти колелото на късмета толкова пъти, колкото пъти закупи нова мелодия или поднови вече закупена за периода на кампанията.

Всеки участник може да спечели само една предметна награда в рамките на инициативата “Колелото на късмета – лято 2023”.

За да е валидно участието в кампанията, абонатите, след закупуването на мелодията, трябва да потвърдят участието си и да се съгласят с използване на личните им данни по предвидения начин, отбелязвайки чекбокса под колелото на късмета6. Награди

Предметните награди се разпределят по следния начин:

- 5 броя компакт диска с новия албум на Графа със специално послание - когато при завъртане на колелото стрелката попадне на сектор с награда „Предметна печалба“,

VIVACOM ГР. СОФИЯ, БУЛ. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 115И. ТЕЛЕФОН: 02/ 949 46 00; 02/ 949 47 00 VIVACOM.BG

ще се визуализира съобщение, “Печелиш! Диск с новия албум на Графа. Очаквай обаждане от нас.“, организатора на кампанията ще се свърже с него, за да уточнят кога и как ще получи наградата.

- 5 броя двойни билета за концерта на Графа, който ще се проведе на 30.09.2023, Национален стадион „Васил Левски“ – когато при завъртане на колелото стрелката попадне на сектор с награда „Участие в томбола“ ще се визуализира съобщение „Печелиш! Участие в томбола за един двоен билет за концерта на Графа“, абонатът ще участва в томбола в края на кампанията, при която на лотариен принцип ще се изтеглят петима печеливши и 3 техни резерви.

- За 300 броя мелодии на стойност 0,98 лв. - когато при завъртане на колелото стрелката попадне на сектор „Награда мелодия на стойност 0,98лв“ ще се визуализира съобщение, че може директно да закупи мелодия на цена от 0,98 лв. от списък с определени мелодии и мелодията ще се добави към неговите Happy Call мелодии

Всеки печеливш или негова резерва получава една награда. Визуализациите на наградите са с илюстративна цел.7. Теглене и уведомяване на печелившите

Участниците в инициативата, които са попаднали на сектор „Участие в толбола“,ще участват в томбола на 26.09.2023. Механизъм на определяне на печелившите:

- Чрез софтуер се избират 5 печеливши и 3 техни резерви на случаен принцип;

- Печелившите участници ще бъдат уведомени с до 3 обаждания на използвания от него мобилен номер за участие в играта в периода 26.09.2023;

- Ако печеливш участник не отговори на обажданията, то се преминава към резервите и се продължава така до последната резерва.8. Получаване на наградите

Печелившите участници получават наградите си само, ако към момента на уведомяването им те нямат изискуеми задължения към Виваком България по отношение на предоставяната мобилна услуга.

Ако номера на печелившия не е активен по време на уведомяването на клиента той губи правото си на получаване на наградата.

Наградите се изпращат с куриер на посочения от получателя адрес или в офис на куриера. Получател на наградата може да е само титуляря на регистрирания за участие номер – съгласно договора с Организатора. Получателят следва да се идентифицира с лична карта.

Наградите не могат да бъдат заменени с паричния им еквивалент.

Наградите са лични и не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни.

Всички участия след определения краен срок на кампанията се считат за невалидни.

Организаторът на Играта няма задължение да води кореспонденция във връзка с претенции за участие и/или получаване на награди, предявени след изтичане на срока на кампанията и посочените в настоящите Общи условия срокове, какво и във връзка с претенции, предявени от участници, които не отговарят на условията на участие, съгласно настоящите Общи условия.

VIVACOM ГР. СОФИЯ, БУЛ. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 115И. ТЕЛЕФОН: 02/ 949 46 00; 02/ 949 47 00 VIVACOM.BG

Организаторът не носи отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в кампанията при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на Организатора.

Организаторът не гарантира непрекъсваемост, навременност и липса на технически грешки, доколкото това е извън неговите възможности, контрол и воля. Организаторът не отговаря спрямо трети лица за вреди, причинени от участници в следствие на техни действия и/или бездействия в нарушение на настоящите Общи условия и/или закона.

В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Общите условия от участник, Организаторът има право да го отстрани от участие. Независимо от отстраняването му от участие, участникът е изцяло отговорен за действията, в резултат на които е отстранен от участие, както за всички вреди, причинени на Организатора и/или трети лица вследствие на неговите действия.9. Лични данни

Vivacom е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни.

Vivacom събира и обработва личните данни на спечелилите в играта като спазва българското и европейско законодателство.

Vivacom гарантира в максимална степен защитата на личните данни на всеки участник, обработвани при и по повод провеждането на съответната активност.

Подробна информация за целите и правното основание за обработването на личните данни; категориите получатели на лични данни; срока, за който ще се съхраняват личните данни; правата на субектите на данни във връзка с обработването на неговите лични данни от страна на Vivacom, както и информация за начина, по който те могат да бъдат упражнени; данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните и всяка друга информация, която Регламент (ЕС) 2016/679 изисква да бъде предоставена на абонатите, се съдържа в Политиката за поверителност и защита на личните данни, обработвани в Vivacom при и по повод предоставянето на електронни съобщителни услуги, която е публикувана на интернет страницата на Vivacom – www.Vivacom.bg и Политиката за поверителност и защита на личните данни на уеб портала Happycall.bg.10. Общи положения

Активирането на промоционална Happy Call мелодията става след като клиентът изпрати кода или ключовата дума на избраната от него мелодия на кратък номер 1520.

Активирането на мелодия може да бъде направено и от уеб сайта на услугата Happy Call - http://happycall.bg

Активирането на мелодия може да бъде направено и от мобилното приложение Happy Call, налично в Google Play Store & Apple App Store.

Активирането на мелодия може да бъде направено и през IVR чрез обаждане на кратък номер 1520.

VIVACOM ГР. СОФИЯ, БУЛ. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 115И. ТЕЛЕФОН: 02/ 949 46 00; 02/ 949 47 00 VIVACOM.BG

Правилата на промоционалната кампания са публикувани на интернет страницата на Vivacom – www.Vivacom.bg, както и на страницата на услугата – www.happycall.bg

Организаторът има право да променя по всяко време настоящите правила, като промените влизат в сила от публикуването им на интернет страницата на Vivacom – www.Vivacom.bg, както и на страницата на услугата – www.happycall.bg.Услугата е достъпна само за абонати в мобилната мрежа на VIVACOM

Въведи номера на мобилния си телефон, за да ти изпратим SMS с твоя ПИН за достъп

ПРОВЕРКА НА НОМЕР

Въведи получения ПИН код

Грешка!

Успешно премина в режим Happy Call Пауза.

В момента не може да преминеш в режим Happy Call Пауза. Моля, опитай по-късно или се обади на 123.

Успешно прекрати режим Happy Call Пауза.

В момента не може да пуснеш отново услугата Happy Call. Моля, опитай по-късно или се обади на 123.

Сигурен ли си, че искаш да прекратиш абонамента си за Happy call?

ДА
НЕ

Предстои да прекратиш абонамента си за Happy Call, можеш да го подновиш отново когато поискаш.

ДА
НЕ

Успешно деактивира услугата Happy Call.

Нямаш активен Happy Call абонамент, който да спираш.

Избраната команда не може да бъде изпълнена в момента. Моля, опитай по-късно или се обади на 123.

Успешно прекрати подновяването на избраната Happy Call мелодия.

Подновяването на избраната Happy Call мелодия не може да бъде спряно. Моля опитай отново и се обади на номер 123.

Поканата към двама приятели беше изпратена успешно!

Вече имаш чакащи Happy Call покани и не може да изпратиш нови.

Единият или двата от посочените номера вече са абонати на Happy Call или не са в мрежата на VIVACOM.

Единият или двата от посочените номера вече са абонати на Happy Call или не са в мрежата на VIVACOM.

Избраната команда не може да бъде изпълнена в момента. Моля, опитай по-късно или се обади на 123.

Успешно подари избраната от теб мелодия на номер .

Избраната от теб мелодия вече съществува в кошницата на получателя. Моля избери друга.

Твоят подарък не може да бъде изпратен. Моля, опитай по-късно или се обади на 123.

Въведи номера, на който искаш да подариш мелодията:

Сигурен ли си, че искаш да избереш стандартната VIVACOM мелодия за основен Happy Call?

ДА
НЕ

Вече всеки, който ти звъни ще чува стандартната VIVACOM Happy Call мелодия.

В момента заявката ти не може да бъде изпълнена. Моля, опитай по-късно.