Новини Безплатно за теб Happy Call Промо Категории Артисти Моят профил Какво е Happy Call Радио Търсене

Лични данни

Happy Call

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА УЕБ ПОРТАЛА HAPPYCALL.BG
(„Политика за поверителност“)Уеб порталът www.happycall.bg (наричан за по-кратко „Уеб портал“) е собственост и се управлява от „Виваком България” ЕАД („Виваком”). Виваком зачита неприкосновеността на личния живот на посетителите на този портал и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни, обработвани при и по повод посещението и използването на този уеб портал. Осъществявайки достъп до и използвайки Уеб портала, Вие следва също да се запознаете и да спазвате Общите условия на уеб портала www.happycall.bg
Платформата предоставя достъп до услуги с развлекателен характер и е на разположение на: http://www.happycall.bg/ и на http://happycall.bg// , достъпна чрез мобилно приложение (наричано накратко Приложението) или уебсайт (наричан накратко Уебсайтът), които оттук нататък ще бъдат назовавани “Услугата”.
Настоящата Политика за поверителност на личните данни на уеб портала www.happycall.bg („Политика“, „Политика за поверителност“) се основава на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО („Регламент (ЕС) 2016/679”).
Тази Политика регулира информацията, която се събира и обработва чрез уеб портала www.happycall.bg .
Настоящата Политика за поверителност е неразделно свързана с Общите условия на уеб портала www.happycall.bg (тук). Използването на Уеб портала подлежи на спазване на тези Общи условия.
Всички изменения и допълнения в Политиката за поверителност ще бъдат прилагани след публикуване на актуалното ѝ съдържание, достъпно чрез самия Уеб портал: www.happycall.bg или Приложението.


1. Кой обработва и носи отговорност за личните Ви данни
„Виваком България” ЕАД („Виваком”, „ние”) е търговското дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 831642181, което събира, обработва и съхранява Вашите лични данни при условията на тази Политика.
Виваком е вписано в публичния регистър на Комисията за регулиране на съобщенията като предприятие, предоставящо широка гама електронни съобщителни услуги.
Виваком е застрахователен брокер, вписан в публичния регистър на застрахователните брокери към Комисията за финансов надзор.
Виваком е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни.
Можете да се свържете с нас на адреса ни на управление:
гр. София 1784, бул. "Цариградско шосе" No 115и
или като попълните електронната форма за контакт на нашия уеб портал: https://www.vivacom.bg/bg/residential/kontakti
По всички въпроси, свързани с обработването на личните Ви данни, може да се обръщате и към длъжностното лице по защита на данните във Виваком на следните координати за връзка: имейл: dpo@vivacom.bg; тел. + 359 2 9496079.


2. Какви данни и за какви цели обработваме Вашите лични данни
Услугата е предназначена за ползване в пълната й функционалност единствено от потребителите на услуги на Виваком. Поради това, имайте предвид, че по отношение на личните данни на клиенти на Виваком са приложими Политика за поверителност и защита на личните данни, обработвани в „Виваком България“ ЕАД при и по повод предоставянето на електронни съобщителни услуги (тук).
В случай, че не сте клиент на Виваком, вие имате възможност да посетите и разгледате Услугата, но в този случай, Виваком не събира и не обработва Вашите лични данни.
Във връзка с предоставяне на описаната Услуга в настоящата Политика, Виваком обработва информация за Вашия мобилен телефонен номер (MSISDN).
Посочените данни се обработват от Виваком за следните цели:
- Идентификация на клиент;
- Обслужване на заявка за активация на услуга “Happy call”;
- Активация и предоставяне на услуга “Happy Call”.
Виваком може да съхранява някои от личните Ви данни, включително и трафични и за по-дълъг срок до изтичане на съответната погасителна давност с цел защита при евентуални претенции на клиенти, както и за по-дълъг срок в случай на вече възникнал правен спор във връзка с изложеното до окончателното му решаване с влязло в сила съдебно /арбитражно решение.
Ако по свое собствено желание и преценка споделите свои лични данни, конкретни и специфични подробности или друга информация за Вас на публично достъпни секции от сайта, то бихме искали да Ви информираме, че Виваком не носи отговорност за тази информация.


3. Обработващи лични данни, които въз основа на договор с Виваком – обработват личните Ви данни от името на Виваком или имат пряк/косвен достъп до личните Ви данни
• Лица, които по възлагане на Виваком поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни;
• Лица, предоставящи услуги като контактен център за осъществяване на директен маркетинг или за осигуряване на техническо съдействие;
• Лица, предоставящи услуги по организиране, съхраняване, индексиране и унищожаване на архиви на хартиен и/или електронен носител;
• Лица, извършващи консултантски услуги в различни сфери.


4. За какъв срок обработваме Вашите лични данни
Информация за вашия мобилен телефонен номер (MSISDN), която се обработва във връзка с използване на уеб портала www.happycall.bg , се съхраняват за срока от 6 месеца.


5. Какви са Вашите права във връзка с обработването на личните данни от Виваком и какви действия следва да предприемете, за да ги упражните:
Като наш клиент и по отношение Вашите лични данни имате следните права:

5.1. да получите достъп до личните Ви данни и информация, от вида, която сме включили в тази Политика за поверителност по отношение на въпросните данни. Може да поискате от Виваком информация дали и за какви цели обработваме Ваши лични данни. Правото си на достъп може да упражните по един от следните начини:

5.1.1. като посетите магазин от търговската мрежа на Виваком и подадете писмено заявление по образец с искане за достъп до личните Ви данни;

5.1.2. като подадете заявление по образец с искане за достъп до личните Ви данни, подписано с квалифициран електронен подпис, през електронната форма за контакт с Виваком на официалната интернет страница на дружеството www.vivacom.bg.

5.1.3. като подадете заявление по образец с искане за достъп до личните Ви данни, подписано с квалифициран електронен подпис, до e-mail на длъжностното лице по защита на данните във Виваком dpo@vivacom.bg;
Заявление по образец е достъпно на интернет страницата на Виваком www.vivacom.bg и в магазините на Виваком. Заявление може да бъде подадено лично от Вас и от друго лице, което предостави нотариално заверено пълномощно. Моля, имайте предвид, че, с цел осигуряване на защита на личните Ви данни, при подаване на искането и при получаване на копие от личните Ви данни в магазин на Виваком Вие или упълномощеният Ви представител трябва да се идентифицирате с документ за самоличност;
За да бъде обработено Вашето заявление за достъп, трябва да попълните следната информация:
• Трите Ви имена;
• ЕГН/ЛНЧ/ЛН;
• Трите имена и ЕГН/ЛНЧ/ЛН на пълномощник (ако заявлението се подава от такъв);
• Форма за получаване на изисканата информация:
• Начин за получаване на изисканата информация:
• Подпис на заявителя.
Отговор на заявлението за достъп до лични данни можете да получите по ваш избор: като писмена справка или на копие на предоставен от Вас технически носител или по електронен път на посочен от Вас електронен адрес за кореспонденция.
Отговорът на подаденото от вас заявление за достъп до лични данни можете да получите по ваш избор: в посочен от Вас магазин на Виваком или на посочен от Вас електронен адрес за кореспонденция или на посочен от Вас адрес с куриер за Ваша сметка.

5.2. да изискате да се коригират личните Ви данни, когато са неточни или следва да се допълнят с оглед целите на обработка;

5.3. да изискате да се изтрият личните Ви данни, само в някой от следните случаи:
• същите не са нужни повече за целите, за които се обработват;
• оттеглили сте съгласието /възразили сте за тяхната обработка и няма друго основание за обработването им;
• обработването на данните е признато за незаконно;
• националното или европейското законодателство изискват това;

5.4. да изискате да се ограничи обработването на личните Ви данни в някой от следните случаи:
• при оспорване точността на личните Ви данни за срока, необходим на Виваком да провери точността на данните;
• установено е неправомерно обработване, но Вие желаете само ограничаване обработката на данните Ви, вместо да бъдат изтрити;
• желаете личните Ви данни да се съхраняват, въпреки че Виваком не се нуждае повече от тях за целите на обработката, тъй като ще ги използвате за установяването, упражняването или защитата на Ваши правни претенции;
• при отправено от Вас възражение срещу обработването на личните Ви данни за срока на проверката на основателността му;

5.5. да поискате пренос на личните ви данни, които ви засягат и които вие сте ни предоставили, включващо получаването им от Виваком в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и прехвърлянето им на друг администратор на лични данни. Правото Ви на преносимост касае лични данни, за които са налице следните условия:
а) обработването на данните се основава на Ваше изрично съгласие или на договорно задължение; и
б) обработването се извършва по автоматизиран начин.

5.6. да възразите пред Виваком по всяко време и по Ваши лични причини с оглед конкретната ситуация, срещу обработването лични данни, отнасящи се до Вас, което е основано на необходимостта от изпълнение на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени, или за които сме посочили, че обработваме за наш легитимен интерес.
Когато отправеното възражение е срещу обработката на личните Ви данни за целите на директния маркетинг, включително и профилирането с тази цел, Виваком ще прекрати обработването им за посочената цел.
Когато отправеното възражение е срещу обработката на личните Ви данни за останалите цели, Виваком ще Ви отговори в разумен срок, но не по-дълъг от един месец, дали намира същото за основателно и съответно дали ще прекрати обработването на съответните лични данни за тези цели.

5.7. по всяко време да оттеглите своето съгласие за обработка на личните Ви данни, когато обработката им се основава на Вашето съгласие като заявите изричното си желание чрез търговската мрежа и каналите за комуникация с Виваком.

5.8. да изпратите жалба до Комисията за защита на личните данни в случай, че считате че правата Ви във връзка с обработването на личните Ви данни са нарушени.
По всяко време може да позвъните на телефон 123 и да получите повече информация как може да упражните правата си във връзка с личните ви данни.


6. Може ли да откажете предоставянето на лични данни на Виваком и какви са последиците от това
За да сключим договор с Вас и за да Ви предоставяме заявените от Вас услуги, ние се нуждаем от определени данни, които са необходими за сключване и изпълнение на съответния договор, както и за изпълнение на нормативните задължения на Виваком.
Непредоставянето на следните данни препятства възможността Виваком да сключи договор с Вас:
• три имена, ЕГН или личен номер на чужденец, адрес;
• три имена, ЕГН, адрес и други данни на Ваш пълномощник, посочени в документа, с който сте го упълномощили да Ви представлява пред Виваком;
• номер, дата на издаване, валидност и издател на документ за самоличност;
• данни, събирани при плащане, направено към Виваком - номер на кредитна или дебитна карта, банкова сметка и друга банкова и платежна информация, във връзка с извършване на плащането по банков път през онлайн платформата и другите електронни търговски канали на Виваком;
• данни от профила ви за достъп до онлайн платформата ни – потребителско име, история на заявките и плащанията

Тази политика е последно осъвременена на 23.05.2018 г.

Услугата е достъпна само за абонати в мобилната мрежа на VIVACOM

Въведи номера на мобилния си телефон, за да ти изпратим SMS с твоя ПИН за достъп

ПРОВЕРКА НА НОМЕР

Въведи получения ПИН код

Грешка!

Успешно премина в режим Happy Call Пауза.

В момента не може да преминеш в режим Happy Call Пауза. Моля, опитай по-късно или се обади на 123.

Успешно прекрати режим Happy Call Пауза.

В момента не може да пуснеш отново услугата Happy Call. Моля, опитай по-късно или се обади на 123.

Сигурен ли си, че искаш да прекратиш абонамента си за Happy call?

ДА
НЕ

Предстои да прекратиш абонамента си за Happy Call, можеш да го подновиш отново когато поискаш.

ДА
НЕ

Успешно деактивира услугата Happy Call.

Нямаш активен Happy Call абонамент, който да спираш.

Избраната команда не може да бъде изпълнена в момента. Моля, опитай по-късно или се обади на 123.

Успешно прекрати подновяването на избраната Happy Call мелодия.

Подновяването на избраната Happy Call мелодия не може да бъде спряно. Моля опитай отново и се обади на номер 123.

Поканата към двама приятели беше изпратена успешно!

Вече имаш чакащи Happy Call покани и не може да изпратиш нови.

Единият или двата от посочените номера вече са абонати на Happy Call или не са в мрежата на VIVACOM.

Единият или двата от посочените номера вече са абонати на Happy Call или не са в мрежата на VIVACOM.

Избраната команда не може да бъде изпълнена в момента. Моля, опитай по-късно или се обади на 123.

Успешно подари избраната от теб мелодия на номер .

Избраната от теб мелодия вече съществува в кошницата на получателя. Моля избери друга.

Твоят подарък не може да бъде изпратен. Моля, опитай по-късно или се обади на 123.

Въведи номера, на който искаш да подариш мелодията:

Сигурен ли си, че искаш да избереш стандартната VIVACOM мелодия за основен Happy Call?

ДА
НЕ

Вече всеки, който ти звъни ще чува стандартната VIVACOM Happy Call мелодия.

В момента заявката ти не може да бъде изпълнена. Моля, опитай по-късно.